สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนตะวันออก พระธรรมราชานุวัตร
ข่าว

ข่าว : กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ปี 2566

หัวข่าวรอง : กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ปี 2566 สำหรับนักเรียนบาลีทั้งพระภิกษุศามเณรและฆราวาส

รายละเอียด :

เตรียมสอบบาลีสนามหลวง ปี 2566 สำหรับนักเรียนบาลีทั้งพระภิกษุศามเณรและฆราวาสเตรียมสอบบาลีสนามหลวง ปี 2566 สอบทุกชั้นทุกประโยคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอกสารที่เกี่ยวข้อง