สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนตะวันออก พระธรรมราชานุวัตร
ติดต่อ

ติดต่อ

สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง
ประจำหนตะวันออก วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

086-796-2617

staff@mahapali.com